Giới thiệu

Giới thiệu

  Liên chi hội Phục hồi chức năng TP. Hồ Chí Minh được thành lập năm 2001.

  Hội là tổ chức cơ sở của Hội Y học TP. Hồ Chí Minh, con dấu vuông , tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội Y học TP. Hồ Chí Minh. Hội hoạt động trên phạm vi Thành Phố Hồ Chì Minh, trong lĩnh vực Y tế.

  Các nhiệm kỳ đã diễn ra gồm I: 2001 - 2005, II: 2005 - 2010, III: 2011 - 2015, IV: 2018 - 2022, V: 2022 - 2027.

  Trụ sở: BV Đa khoa Bưu Điện, lô B9, đường Thành Thái, phường 15, quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

  Website: hoiphcntphcm.com.

  Email: hoi.phcntphcm@gmail.com


  Danh sách Ban chấp hành Liên Chi Hội Phục Hồi Chức Năng TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027

  Chủ tịch: BS.CK2. Trần Thị Ái Nhung

  Phó chủ tịch:
   - PGS.TS.BS Đỗ Phước Hùng
   - BS.CK2. Nguyễn Xuân Thắng

  Thư ký: BS.CK2. Vũ Thị Kim Thanh

  Ủy viên:
   - TS.BS. Võ Thành Liêm
   - BS.CK2. Mai Văn Thu
   - BS.CK2. Trịnh Minh Tú
   - ThS.BS. Hồ Quang Hưng


  Tôn chỉ, mục đích

  Liên Chi Hội Phục hồi chức năng TP. Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Hội) là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của những công dân Việt Nam và những tổ chức làm công tác nghiên cứu khoa học chuyên môn nghiệp vụ ngành y, thuộc lĩnh vực công và tư, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát trin kinh tế - xã hội của đất nước.

  1. Là một Hội khoa học, Hội tập hợp,động viên hội viên tham gia đẩy mạnh hoạt động khoa học kỹ thuật, hoạt động tư vấn, phản biện, giám định khoa học công nghệ y học.
  2. Là một Hội nghề nghiệp, Hội tổ chức vận động, giám sát và giúp đỡ hội viên hành nghề đúng qui định của pháp luật; tham gia với ngành y tế trong việc quản lý, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho những hội viên hành nghề, giữ gìn và bảo vệ uy tín của người thầy thuốc và danh dự của ngành nghề. Hội còn là tổ chức bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của hội viên trước pháp luật và công luận.

   

  Chia sẻ: